ISO 22301

ISO 22301 is de internationale norm op het gebied van bedrijfscontinuïteit. Wij ondersteunen u, uw managementsysteem zo in te richten dat het voldoet aan deze ISO 22301-norm. Dit doen we door deze norm te combineren met de overige normen waarvoor u al gecertificeerd bent. Zoals bijvoorbeeld kwaliteit en/of informatiebeveiliging. Hiermee krijgt u één integraal managementhandboek. 

Ons 5-fasenplan
Via vijf overzichtelijke fasen ondersteunen onze professionals uw BCM-functionaris op een intensieve manier bij het implementeren van uw BCMS. Dat doen wij op basis van de internationale ISO 22301-norm en de ‘best practices’ van het Business Continuity Institute (BCI).   

Fase 1: Inventariseren
Tijdens de inventarisatiefase bakenen we samen uw BCMS af: 1. richten (stakeholders en context en BCM-beleid), 2. inrichten (BCM-handboekstructuur, huidige documenten en de ISO-referentietabel) en 3. verrichten (inleiding BCM met eerste bewustwordingsworkshop).   

Fase 2: Completeren
Tijdens de completeringsfase maken we samen het gehele BCMS compleet: 1. richten (inventarisatie middelen, business impact analyse, risicoanalyse, bedrijfscontinuïteitsplan, RTO en RPO, indicatoren en meetpunten), 2. inrichten (besturings- en ondersteunende processen en BCM-protocollen) en 3. verrichten (workshops BCM in relatie tot werkplek en wet- en regelgeving).   

Fase 3: Meten
Tijdens de meetfase stellen we samen vast of we alle BCM-afspraken in de praktijk nakomen: 1. richten (overleg, rapportages en directiebeoordeling over BCM), 2. inrichten (vaststellen BCM-metingen, tests, oefeningen, controles en audits) en 3. verrichten (uitvoeren tests en oefenen BCP, uitvoeren interne BCM-audit en workshops over BCM-risico’s).   

Fase 4: Optimaliseren
Tijdens de optimalisatiefase voeren we samen verbeteringen door in het BCMS: 1. richten (formele change management procedure voor BCM toepassen), 2. inrichten (garanderen aantoonbaarheid van BCM-registraties) en 3. verrichten (workshop waarin interne BCM-auditresultaten worden besproken).   

Fase 5: Extern auditeren
Tijdens de externe auditfase voert de geselecteerde certificatie-instelling de certificatie-audit uit: 1. richten (selecteren certificatie-instelling en organiseren externe audit, aanscherpen beleidsdocumenten n.a.v. de externe audit), 2. inrichten (aanscherpen BCMS-handboek en documenten n.a.v. de externe audit) en 3. verrichten (workshop waarmee iedereen wordt voorbereid op externe audit).   

Certificeren
Na fase 5 zal de certificerende instelling het ISO 22301-certificaat aan u uitreiken en bent u vanaf dat moment formeel gecertificeerd. Al naar gelang de grootte van uw organisatie en de basissituatie kan met de SMART Bedrijfscontinuïteitsaanpak in 9 tot 16 maanden het implementatietraject worden doorlopen. Randvoorwaarde is wel dat de uw BCM-functionaris voldoende tijd kan besteden aan de implementatie en beschikt over een zekere basiskennis van informatiebeveiliging. Met ons 5-fasenplan kunnen wij u ook ondersteunen indien u uw bestaande managementsysteem wilt uitbreiden met het aandachtsgebied bedrijfscontinuïteit.

image description

Meer weten over bedrijfscontinuïteit? Wij helpen u graag.