ISO 14001

Milieumanagementsysteem.

Steeds vaker stellen opdrachtgevers, zoals grotere bedrijven en overheden, een ISO 14001-certificaat als eis bij aanbestedingen. ISO 14001 is de internationale norm voor milieumanagement, die de eisen beschrijft waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. In het milieumanagementsysteem beschrijft u uw milieubeleid, de risico’s en de maatregelen om uw milieuprestaties te verbeteren. U maakt daarmee voor uw klanten en opdrachtgevers aantoonbaar dat u de impact van uw organisatie op het milieu beheerst. Maar ook dat u aan de eisen en wensen van stakeholders alsmede aan de geldende wet- en regelgeving voldoet. 

Naast de algemene onderwerpen zoals in iedere ISO-norm zijn beschreven moet een milieumanagementsysteem tevens aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

 • Milieubeleid 
  • De leiding van een organisatie moet haar milieubeleid, -betrokkenheid en -verantwoordelijkheden beschrijven. Ook geeft zij de milieudoelen aan die de organisatie nastreeft. 
 • Organisatie 
  • De rol van milieucoördinator, welke verantwoordelijk is voor de implementatie en het beheer van het milieumanagementsysteem en de bijbehorende verbetermaatregelen, moet ingevuld zijn. 
  • Er dienen concrete werkafspraken, protocollen en richtlijnen te zijn voor het beheersen van milieustandaarden. 
 • Risicoanalyses en noodsituaties 
  • Onderdeel van de inrichting en het beheer van een milieumanagementsysteem is het uitvoeren van een Milieu Effect Analyse met de bijbehorende Milieu Effectrapportage (MER). Ook dient uw organisatie voorbereid te zijn op noodsituaties op het gebied van milieuvervuiling. 
 • Meten milieu-impact 
  • Inzicht in de milieu-voetafdruk krijgt u door het meten van de relevante milieueffecten. Dat kan zijn de directe effecten van uw handelen, maar ook de indirecte milieueffecten veroorzaakt door het gebruik van producten die u verkoopt. Denk daarbij aan het meten van de uitstoot die van invloed is op de lucht-, bodem- en waterkwaliteit (bv. energieverbruik en uitstoot kantoor en wagenpark), CO2-uitstoot, etc. Het aantal factoren is sterk afhankelijk van de branche; relatief beperkt voor de zakelijke dienstverlening maar zeer uitgebreid voor productie/chemische industrie. Belangrijk is dat de metingen onderbouwd worden en overzichtelijk worden gerapporteerd. 
 • Beheersen leveranciers 
  • Tenslotte is het voor het bepalen en beheersen van uw totale milieu-voetafdruk ook van belang dat de totale leveranciersketen beoordeeld wordt op milieuprestaties. 
image description

Meer weten over duurzaamheid? Wij helpen u graag.