Certificatieschema arbodiensten

In het Certificatieschema arbodiensten staan de eisen omschreven waar je als arbodienst sinds januari 2019 aan moet voldoen.

Vertrouwd door 1.500+ klanten in zorg en informatietechnologie

Wat is het certificatieschema arbodiensten?

Het Certificatieschema Arbodiensten is een kader dat richtlijnen en eisen bevat voor de certificering van arbodienstverleners in Nederland. Dit schema is ontwikkeld om de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van arbeidsomstandigheden te waarborgen. 

Het certificatieschema bevat normen voor verschillende aspecten van arbodienstverlening, zoals het uitvoeren van risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E), het aanbieden van preventieve maatregelen en het verstrekken van deskundig advies. Certificering volgens dit schema geeft aan dat een arbodienst voldoet aan de gestelde eisen, waarmee werkgevers en werknemers kunnen vertrouwen op hoogwaardige ondersteuning op het gebied van arbeidsomstandigheden. Het certificatieschema is een instrument om de professionaliteit en effectiviteit van arbodiensten te waarborgen en draagt bij aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Het Certificatieschema Arbodiensten is ook een aanvulling op de kwaliteitsnorm ISO 9001. Dat betekent dat arbodiensten die een certificaat arbodienst willen behalen, eerst moeten voldoen aan alle eisen van ISO 9001.

Haal een expert aan boord

Wij maken organisaties al 10 jaar weerbaar tegen risico's

Voordelen van voldoen aan het certificatieschema arbodiensten

Het voldoen aan het Certificatieschema Arbodiensten biedt aanzienlijke voordelen:

  • Het certificaat verzekert werkgevers en werknemers van hoogwaardige arbodienstverlening die voldoet aan strikte normen en richtlijnen waardoor de arbodienst haar geloofwaardigheid en vertrouwen vergroot.
  • Het bevordert een gezonde en veilige werkomgeving.
  • Het ondersteunt bij het implementeren van effectieve preventiemaatregelen.
  • Het draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers.
  • Het certificaat kan een competitief voordeel bieden op de markt
  • Het certificaat kan bijdragen aan een positieve reputatie op het gebied van arbeidsomstandigheden en gezondheidsmanagement.

BMGRIP & de eisen in het certificatieschema arbodiensten

Welke aanvullende kwaliteitseisen zijn er (naast de ISO 9001) waaraan een gecertificeerde arbodienst zich aan dient te voldoen? We lichten de aanvullende kwaliteitseisen toe op verschillende gebieden:

Informatiebeveiliging en privacy:

De arbodienst moet passende technische en organisatorische maatregelen nemen op het gebied van ICT beveiliging, veilig personeel en fysieke toegangsbeveiliging. Wat precies wordt verstaan onder deze aanvullende eisen, is in kaart gebracht in het Interpretatiedocument Certificatie Arbodiensten, ook is er een overgangsregeling opgesteld. Auditoren gebruiken dit document tijdens de externe audit.

Planning

De arbodienst moet haar professionele onafhankelijkheid opnemen in de statuten en moet het professioneel statuut arbodienstverlening onderschrijven.

Management van middelen

Elke arbodienst dient ook te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Ook moet je als arbodienst voldoen aan de KNMG-code “Gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie (2007)”. 

Personeel

De arbodienst moet minstens over vier kerndeskundigheden beschikken. De vier kerndeskundigen voeren de wettelijke kerntaken uit die arbodiensten volgens de Arbowet moeten uitvoeren. Om de samenwerking tussen de vier kerndeskundigen te bevorderen wordt minimaal jaarlijks een kerndeskundigenoverleg georganiseerd waar de klant- en cliëntgerichte dienstverlening, procesverbetering en multidisciplinaire samenwerking centraal staat. 

Processen

De processen voor de vier kerndeskundigen moeten zijn beschreven en worden actief onderhouden. 

Communicatie

De arbodienst informeert de werkgever over de communicatiestructuur, en meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepszieken. Bovendien meldt ze wanneer het UWV ingeschakeld kan worden voor een second opinion.

Productie

De arbodienst moet een aantal vastgestelde diensten leveren en hiervan het kwaliteitsniveau op niveau houden.

Beheersing van de productie en levering diensten

De arbodienst moet beschikken over voldoende capaciteit van kerndeskundigheid om te voldoen aan de contractverplichtingen.

Klant- en werknemerstevredenheid

Jaarlijks dient de arbodienst een meting uit te voeren naar de tevredenheid van klanten en werknemers. 

Verbetering

De arbodienst moet beschikken over een gedocumenteerde procedure voor de klachtenbehandeling van klanten en werknemers. Inclusief de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij een geschillencommissie.

Neem contact met ons op

Wil je weten welke stappen je als arbodienst nog dient te zetten om te voldoen aan het certificatieschema? Om te beoordelen in hoeverre je als organisatie voldoet aan de AVG, de ISO 9001 en de Arbowet starten we met een nulmeting.

Je krijgt dan een helder antwoord op hoe je met welke maatregelen kan voldoen aan de aangescherpte eisen. 

Neem contact met ons op of laat je gegevens achter, dan bellen we je. Samen bekijken we welke stappen het beste passen voor jouw organisatie.

Direct hulp

Schakel binnen 24 uur met onze consultants.

Adres

Computerweg 22
3542 DR Utrecht

KvK: 30277648
BTW: NL 8217.37.612.B01

Privacy statement - Disclaimer - © 2024 BMGRIP